Práce s klientem

EFT terapie - délka

Práce s klientem trvá 1 až 1,5 hodiny. Terapeut i klient sedí, povídají si o ?ešených tématech a poklepem prst? stimulují postupn? asi 15 meridiánových bod?. ?ukání na jednotlivé body zp?sobuje uvoln?ní energetického proud?ní v t?le, které „odplavuje“ probírané emo?ní zát?že, negativní p?esv?d?ení i fyzické p?íznaky onemocn?ní.

terapeut

D?tské terapie EFT

Metoda EFT je jemná a bezpe?ná, takže ji lze použít i na velmi malé d?ti. S d?tmi se pracuje podobn? jako s dosp?lými, nebo se m?že vzít na pomoc medvídek, na kterého dít? p?enáší ?ešené téma. Terapeut pak ?uká na medvídka a s dít?tem ?ešené téma probírá.

Pokud jsou d?ti velmi malé, nebo nemají o terapii zájem, lze pracovat na jejich problémech p?es rodi?e. Velmi ?asto  jsou záležitosti d?tí propojeny s rodi?i, a proto je velmi ú?inné pracovat práv? s nimi. Vzájemná vazba a ú?inná práce  alespo? s  jedním rodi?em se týká i starších a dosp?lých d?tí.

terapeut


Diskrétnost EFT

Terapie umož?uje práci „naslepo“ – klient nemusí otev?en? hovo?it o svých problémech, lze pracovat pouze v emo?ní rovin?.

EFT sezení – telefon, skype

Terapii lze provád?t také p?es telefon nebo PC (skype). Pro první seznámení s metodou je však lepší osobní kontakt.

EFT a léka?ská pé?e

Terapie EFT není náhradou za b?žnou léka?skou pé?i. Nedoporu?uje se tedy vysazovat stanovenou lé?bu a p?edepsané léky. Se zlepšením stavu po aplikaci terapie EFT lze snižovat dávky lék?, pop?. zm?nit lé?bu, pouze však po konzultaci s ošet?ujícím léka?em.

Marketa Macíková, IC 757 01 502